Concrete Mattresses for Erosion Control

ระบบฟูกคอนกรีตสำหรับป้องกันการกัดเซาะ

(Concrete Mattresses for Erosion Control)

Tencate Concrete Mattress เป็นอีกหนึ่งสินค้า Geosyntheics ด้วววยการประยุกต์ใช้ความแข็งแรงของแผ่นใยสังเคราะห์แบบถักทอ ร่วมกับการตัดเย็บขึ้นรูปเป็นฟูกผ้า ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Tencate  เพื่อใช้ร่วมกับการฉีดอัดน้ำคอนกรีต เข้าไปภายในฟูกรอง เพื่อให้คอนกรีตเมื่อแข็งตัวแล้ว มีรุปร่างดังที่ฟูกรองที่ได้ออกแบบไว้  และคอนกรีตภายในมีน้ำหนัก และยึดโยงกันด้วยผืนผ้าใยสังเคราะห์ ทำให้มีความมั่นคง และทนทาน ต่อการกัดเซาะของกระแสน้ำได้ เหมือนกับการดาดคอนกรีต  

พื้นที่ใช้งาน :

  - การดาดลาดดินที่มีการกัดเซาะ เช่น ลาดข้างทาง หรือไหล่เขา

  - การดาดตลิ่งแม่น้ำ คลองต่าง

  - การป้องกันการกัดเซาะริมชายฝั่งทะเล

  - การดาด คอลงส่งน้ำ ดาด ลาดสโลปบ่อเก็บน้ำ

  - การดาดฝายส่งน้ำ ตอม่อสะพาน เพื่อป้องกันการกัดเซาะ

  - การวางทับเพื่อป้องกัน ท่อส่งน้ำมัน

รูปหน้าตัดฟูกคอนกรีต เมื่อเติมคอนกรีตแล้ว

 

  

การเติมคอนกรีตเข้าฟูกรอง

โครงการอ้างอิง

 

 

   หมายเหตุ :  ต้องการข้อมูลเสปกสินค้า กรุณาติดต่อฝ่ายขาย คุณจักรกฤช ไสยโชติ 086-332-4663