Geosynthetics Wall / Slope Reinforcement


การเสริมกำลังลาดดินด้วยวัสดุสังเคราะห์

(Geosynthetics Wall/Slope Reinforcement)

ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ของ Tencate Geosynthetics ภายใต้แบรนด์ Mirafi และ Polyflet ที่มีประวัติยาวนาน และมีโครงการอ้างอิงมากมายทั่วโลก เกี่ยวกับการก่อสร้างกำแพงกันดินหรือ ลาดดินเสริมแรงด้วยวัสดุสังเคราะห์ ทั้งชนิด ตาข่ายเสริมกำลัง (Mirafi Geogiid) และแผ่นมยสังเคราะห์เสริมแรงดิน (Polyfelt PEC)     ซึ่งเป็นสินค้านวัตกรรม  ที่ใช้วัสดุแผ่นใยสังเคราะห์แบบถักทอและแบบไม่ถักทอเย็บประสานกัน เป็นรูปลอนลุกฟูก เพื่อให้ใช้บรรจุทรายเข้าไปจนเต็ม โดยความยาวของลอนลุกฟูก สามารถสั่งตัดจากโรงงาน ได้ตามพื้นที่หน้างานที่ต้องการ เพื่อไม่ให้มีเศษเหลือทิ้งและทำให้ติดตั้งได้ง่าย  วัสดุภายนอกออกแบบเปป็นชั้นของเส้นใยถักทอ ผสมสารทนทานต่อยูวีแสงแดด และใส่สีเขียว เพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติ ข้างเคียง  เหมาะสมกับพื้นที่ที่หาหินหรือคอนกรีตได้ยากและมีราคาแพง สามารถใช้ดินหรือทรายธรรมชาติกรอกเพื่อใช้เป้นน้ำหนักกดทับลาดดิน ที่ต้องการป้องกันการกัดเซาะและเพิ่มเสถียรภาพ 

พื้นที่ใช้งาน :

  - การดาดลาดดินที่มีการกัดเซาะ เช่น ลาดข้างทาง หรือไหล่เขา

  - การดาดตลิ่งแม่น้ำ คลองต่าง ๆ

  - การป้องกันการกัดเซาะในพื้นที่ทางน้ำใหลต่าง ๆ ที่ต้องการสภาพเขียวนทันทีและการจัดหาหินทิ้ง ไม่สะดวก 

หมายเหตุ :  ต้องการข้อมูลเสปกสินค้า กรุณาติดต่อฝ่ายขาย คุณจักรกฤช ไสยโชติ 086-332-4663


ติดตั้งได้ง่าย  วัสดุภายนอกออกแบบเปป็นชั้นของเส้นใยถักทอ ผสมสารทนทานต่อยูวีแสงแดด และใส่สีเขียว เพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติ ข้างเคียง  เหมาะสมกับพื้นที่ที่หาหินหรือคอนกรีตได้ยากและมีราคาแพง สามารถใช้ดินหรือทรายธรรมชาติกรอกเพื่อใช้เป้นน้ำหนักกดทับลาดดิน ที่ต้องการป้องกันการกัดเซาะและเพิ่มเสถียรภาพ 

พื้นที่ใช้งาน :

  - การดาดลาดดินที่มีการกัดเซาะ เช่น ลาดข้างทาง หรือไหล่เขา

  - การดาดตลิ่งแม่น้ำ คลองต่าง ๆ

  - การป้องกันการกัดเซาะในพื้นที่ทางน้ำใหลต่าง ๆ ที่ต้องการสภาพเขียวนทันทีและการจัดหาหินทิ้ง ไม่สะดวก 

หมายเหตุ :  ต้องการข้อมูลเสปกสินค้า กรุณาติดต่อฝ่ายขาย คุณจักรกฤช ไสยโชติ 086-332-4663